İnsan Kaynakları Formu

Sizi; uzmanlık alanlarınızı sürekli geliştiren, sektöründe fark yaratan, başarıya odaklanan, yenilikçi ve profesyonel bir iş ortamına davet ediyoruz.

İnsan kaynakları başvuru formunu doldurarak iş başvurunuzu yapabilirsiniz. 

+90
Yüklemek istediğiniz dosyayı seçmek için tıklayınız veya bu alana sürükleyiniz.

başlık

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye'de kurulu Türk Reasürans A.Ş. ("Şirket") bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır.

 

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen

nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz kişisel verileri, sizin bize

 

 • sözlü,
 • fiziksel,
 • elektronik ortamda iletmeniz aracılığıyla

 

Referans kişisi göstermeniz halinde de Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Şirket çalışanlarının e- postaları aracılığıyla topluyoruz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Veri Başlığı

Veri Seti

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, TCKN, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durumu, Milliyeti

Aile Verisi

Eş Ve Çocuklarının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Boyu,

Kilosu, Görevi, Telefon Numarası

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-posta Adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde veya Kimlikte Yer Alan; Dernek/Vakıf Üyelikleri, Engelli Olma Durumu,

Kan Grubu, Din, Sigara Kullanımı vb. Veriler

Çalışma Verisi

Sicil No, Pozisyon Adı, Departmanı ve Birimi, Unvanı, Son İşe Giriş Tarihi, İşe Giriş Çıkış

Tarihleri, Sigorta Giriş/Emeklilik, Tahsis No, Sosyal Güvenlik No vb. Veriler

Finansal Veri

Finansal ve Maaş Detayları, Bordrolar, Prim Hak Edişleri, Prim Tutarları, Banka Hesap

Bilgileri, Asgari Geçim İndirimi Bilgisi, Özel Sağlık Sigortası Tutarı

İzin Verisi

İzin Grubu, Çıkış/Dönüş Tarihi, Gün, İzine Çıkış Nedeni, İzinde Bulunacağı Adres/Telefon

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Beceriler,

Seminer/Kurslar vb. Veriler

İş Deneyimi Verisi

Toplam Tecrübe, Çalışma Durumu ve Unvanı, İş Deneyimleri (Firma İsimleri, Çalışmış

Olduğu Dönemler, İş Tanımı)

Görsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf

 

Diğer

Sürücü Belgesi Verileri, Yetkinlikleri, Hobisi, Maaş Beklentisi, Askerlik Durumu, Referans Bilgileri (Referans Kişisinin Adı Soyadı, Unvanı, İşyeri, Telefonu, E-Postası) ve Varsa

Cv’sine Eklediği Her Türlü Word, Excel vb dosyalar

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 

 • İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,
 • Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,
 • Başvuran adayların değerlendirilmesi,
 • Adaylarla iletişime geçilmesi,
 • Referans kişileriyle iletişime geçilmesi,
 • Adayla ücret üzerinde anlaşılması,
 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması,
 • SGK bildirimlerinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik otomatik katılım hesabı açılmasının sağlanması,
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu binaya çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun teyit edilmesi,
 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

 

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirketimiz tarafından bu doğrultuda hazırlanan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda işlenen kişisel veriler, yasal düzenlemeler çerçevesinde öngörülmüş süreler ile kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreler göz önünde bulundurularak muhafaza edilmektedir.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

 

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

 

HAKLARINIZ

 

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

 

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına

 

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep edebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Türk Reasürans A.Ş.

Mersis No: 0876118118800001

İletişim linki: http://www.turkreasurans.com.tr

Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8/1 Ak Ofis Kat:7 34768 Ümraniye / İstanbul

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.